Central Committee

Sh. Hitler Singh,

Sh. Kamal Singh,

C-76, Sainik Nagar, Near Nawada Metro Station, New Delhi-110059

Whatsapp Number - 7982997176

Email - gantantriksamaj@gmail.com

 

 

Jharkhand State Committee

Sh. Sanjay Shan

 

 

 

 

 

 

Web Portal Development - Sh. Vikram Kushwaha, Sh. Bhupendra Kushwaha